Archetyp Poklad

    Archetyp Poklad obsahuje obrazy s tématikou představ vlastní bytosti a hlavně masek všech světových osobností. Každé království či stát musí mít svůj královský či státní poklad, který je zdrojem bohatství i pýchy národa; stejně i nevědomí musí mít svůj „královský“ poklad, který také bude nevyčerpatelným zdrojem bohatství a na druhé, odvrácené, straně i pýchy.

     Název „Poklad“ pokládám za výstižný, protože má shodné vlastnosti s pokladem hmotných statků. Pokud se člověk nechá oslepit září zlata a drahých kamenů, pak se stejně nechá oslepit září masek z panteonu světových osobností smyslně se nabízejících hledajícímu jedinci – podlehne vlastní pýše a nasadí si masku vůdce, šlechtice, krále, světce či spasitele. Pro každého je v pokladu nevědomí připraveno lákadlo skvostných masek, které po nasazení navodí v člověku pocit jedinečnosti a neopakovatelnosti. Někteří lidé se v této fázi duchovního vývoje dostanou do extáze a pak za celý svůj zbývající život nepoznají, že jsou nositeli trapné masky bez vnitřního obsahu, bez vlastností a bez života individuality. Lidská společnost zaměřená na rozvoj osobnosti (jako „západní“ civilizace) omamujícímu faktu nošení masek vydatně napomáhá. Pak blouznivci plní psychiatrické léčebny, kde v pomýlení dožijí život pod trvalým přísunem sedativ, což jim neumožní vymanit se z opojení, které jim přináší maska jejich favorita. Že nemluvím o nebezpečí ztotožnění se s maskami naplano, svědčí popis schizofrenních pacientů, kteří po prožitku spojení s božskými obrazy nalézají vlastní identifikaci v maskách spasitelů a proroků.

    Nahlédnete-li při duchovní cestě do archetypu Poklad, oslepí nevycvičený rozlišovací zrak lesk vážených, slavných a mocných jedinců. Snad není nikdo, kdo by odolal. Každý hrdina kráčející nevědomím si některé masky nasadí a chvíli je životem ponese. Důležité je co možná nejdříve rozeznat prázdnou slupku s pýchou nesené masky a místo masky hledat v pokladu to, co pokladem skutečně je. Jsou to vlastnosti ukryté hluboko pod maskami osobností, vlastnosti, které umožní hrdinovi projít nástrahami archetypů a překonat hranice hrdiny.

    Opět se v tomto místě vrátím k pohádkám a bájím. V jedné pohádce dostal hrdina za splněný úkol na vybranou ze stáda skvostných koní a on na radu svého přítele si vybral toho nejošklivějšího zchromlého koně, který byl uschován ve špinavé stáji. Jedině ten ho mohl dovést k vytouženému cíli. Archetyp Poklad má stejné řešení – zapomenout na skvostné masky a hledat to, co doposud leželo nepovšimnuto pod letitou vrstvou prachu v koutě zanedbané lidské bytosti. Ten poklad ze všeho nejdražší je soucit, jemuž nevědomí člověka trpělivě učí. Znovu musím zdůraznit: soucit je ctnost odosobňující a očišťující. Nemá nic společného s lítostí či s rozcitlivělostí, když člověk nesnáší pohled na kruté události postihující lidstvo, které tak hojně poskytují sdělovací prostředky. Soucit posouvá člověka do nekonečných dálav pravého lidství; je podmínkou růstu k harmonii a zbavování se zbytků chtíčů; je nezničitelnou ochranou před duchovním pádem.

Schéma archetypu Poklad:

  1. Představa centra bytosti
  2. Masky osobností
  3. Uvědomění si znečištěného centra bytosti
  4. Rozpoznání masek osobností
  5. Definitivní směřování k soucitu

    Archetyp Poklad je na jedné straně kouzelný a na druhé velice "zrádný", neboť je vytrvalým pokušitelem. Archetyp Poklad má v ruce kouzelné zrcadlo, které ukáže pravý stav lidské bytosti v nádherných alegoriích. Archetyp Poklad trpělivě vede k odvrhnutí masek osobností a přes rozpoznání vlastního nešťastného jednání v minulosti člověka přivádí k nejzářivějšímu pramenu lidství – k soucitu. Soucitu dosahujeme rozvojem a hlubokým zakořeněním cítění, jímž je potlačeno a posléze vykořeněno spontánní živočišné cítění.

    Soucit vytvoří nového člověka, kterého nenapadne přijímat něco za účelem vlastního citového obšťastnění; naopak se bude chtít svými city rozzařovat do celého živoucího světa ve formě lásky, porozumění a skutků milosrdenství s jedinou myšlenkou v srdci, s jedinou větou na rtech:

                    „Subham astu sarvadžagatám. Óm.“ (ze sanskrtu)
                    („Šťastny ať jsou všechny bytosti. Óm.“)


Rozšířenou verzi archetypů naleznete na stránce: https://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/index.html Plnou verzi archetypů získáte v knize Tajemství řádu nevědomí na stránce https://www.medo.cz/jaromir/obchod , podobně si můžete zakoupit i další dvě knihy zabývající se výklady snů a zkušenostmi duchovní cesty.