Archetyp Moudrý stařec

    Archetyp Moudrý stařec definoval a významově naplnil C. G. Jung, který jej považoval za znalosti, reflexe, vhled, moudrost, důvtip a intuice spojené s archetypickou postavou, kterou nazval Moudrým starcem. Švýcarský psycholog rozpoznal rozdíl archetypu Moudrý stařec od archetypu Otec či Hrdina, rozpoznal poklid, majestátnost a tajuplnost universální postavy Moudrého starce. Zákonitě nalézal podobu nového archetypu v pohádkách a mytologii, kde vystupuje jako čaroděj, mág, rádce, průvodce, stařec z hlubokých lesů, hledač pravdy a podobně. Snad nejznámější postavou Moudrého starce v mytologii je čaroděj Merlin z artušovských legend keltské mytologie.

    Mnozí psychologové poukazují na skutečnost, že archetyp Moudrý stařec není dostatečně popsán a definován. Například americký psycholog a znalec Jungova díla Robert H. Hopcke si plně uvědomuje, že v literatuře o archetypu Moudrý stařec je mezera, kterou by měli zaplnit budoucí autoři. C. G. Jung nepřisoudil archetyp pouze mužskému vědomí, ale popsal jej i u ženy jako vtělení určité stránky jejího anima. Tento pozitivní animus, jak jej Jung nazval, se pak ve vědomí ženy projevuje jako síla vnitřní moudrosti a ducha. Jung i mnozí jeho pokračovatelé však na archetyp Moudrého starce pohlíželi jako na odvozeninu archetypu Otec, potažmo v ženském vědomí archetyp spojovali s chthonickou matkou (Matka Země). Dospěl jsem k jinému závěru, neboť jsem se při duchovním snažení na cestě nevědomím setkával s dalšími fenomény archetypu, a proto jsem byl nucen opravit obsah, význam a místo archetypu Moudrý stařec v nevědomí člověka. Za důležité považuji oddělení archetypu Moudrého starce od archetypu Otec či Matka a také oddělení od numinózního charakteru Boha. Popis přímo viděného a přímo zažívaného tak zákonitě musel odhalit nedostatky Jungem prvotně definovaného archetypu. Chce-li člověk dobře popsat jakýkoliv jev, bez vnitřního prožitku se mu to stěží podaří.

    Archetyp Moudrý stařec je personifikací ducha. Vystupuje v podobě přátel, příbuzných, církevních hodnostářů, mnichů či duchovně mocných bytostí. Jsou to osoby stojící morálně na vyšší úrovni a svými radami a příkladem jsou duchovní oporou a neocenitelnou pomocí v nejtěžších chvílích duchovního vývoje. Máme k nim úctu a jejich rada dá zapadnout semenu pravdy do úrodné půdy. Duch není omezen, proto nemůže být omezen ani personifikací do osob či bytostí, ani pohlavností. Projevuje se intuicí, vnuknutím, vnitřním hlasem či příběhem. Škála působení archetypu je nekonečná, stejně jako nekonečný je duch.

Archetyp Moudrý stařec podle způsobu sdělení či personifikace:

  1. Intuice – vnuknutí
  2. Vnitřní hlas
  3. Příběh
  4. Mocná bytost
  5. Rádce
  6. Světec
  7. Duchovní osobnost
  8. Bratr či příbuzný

Schéma archetypu je velice jednoduché:

  1. morální zušlechtění
  2. poznávání

    Archetyp se rozprostírá ve dvou kruzích nevědomí. Morální zušlechtění archetypu Moudrý stařec patří do Kruhu Procesu obnovy a poznávání patří do Kruhu Bytí. Ještě se musím pozastavit u termínu morálka. Nemám v žádném případě na mysli upjaté a škrobené jednání takzvaných moralistů a puritánů, kteří vidí vše jen černobíle a vytyčují morálce tak úzké koryto, že se do něj nevejdou ani oni sami. Odmítám morálku jako učení o dobrém a zlém, o přijatelném a nepřijatelném, o ctnosti a neřesti. Všechna tato rozdělení jsou pouze rozdělením mysli a ke skutečnému náhledu na životní běh kolem je nutné dosáhnout pravdy srdce, neboť pouze odtud pramení skutečná morálka. Buddhismus má pro takovou pravou morálku název bódhidharma. Morálka musí vycházet ze srdce a nikoli z mysli, pak nebude morálka falešným pozlátkem, na jaké jsme si v naší civilizaci bohužel již dávno zvykli.

    Tento archetyp se objevuje v počátku duchovní cesty, brzy po vstupu do Kruhu Procesu obnovy, neboť spouštěcím impulsem je uznání určité osobnosti či vnitřního aspektu jako nositele duchovní moudrosti. Pokud člověk věří moudrosti svých vnuknutí či své intuice, pak se tyto aspekty projeví v archetypu Moudrý stařec a nepotřebují být personifikovány. Moudrost má mnoho tváří a nemusí to být pouze tváře lidské či božské. Kolikrát „jen“ vnitřní hlas přeruší širokou světskou cestu dolů do závislostí a pošle člověka pěšinkou moudrosti do těch nejnádhernějších krajin duchovního života. Moudrost může být podávaná i příběhem, ze kterého lze načerpat zkušenost, kterou pak už není nezbytné zažívat na „vlastní kůži“. Vždyť i v životě se člověk učí příběhy druhých lidí. Příběh je však v archetypu nejtíže rozeznatelným a občas splývá s kompenzačními sny zabývajícími se záležitostmi denního vědomí. Archetyp Moudrý stařec učí upřímnosti, soucitu, trpělivosti, snášenlivosti, odpouštění, pokoře, pomíjivosti světského, nesobecké lásce, víře a spočinutí v prázdnotě – v božské přirozenosti. Na cestě archetypem jsem se odnaučoval povrchnosti, uspěchanosti, aroganci, nenávisti, pýše, nedůvěře a podřízenosti pudové závislosti. Archetyp Moudrý stařec zázračně proměňoval egoistické tendence osobnosti a pracoval na morálním zušlechtění individuality, jež vrcholí v mystické smrti – smrti ega. Pokud je člověk slepý a hluchý k vlastnímu morálnímu profilu, pak je v něm archetyp Moudrý stařec v latentním stavu. Každý takový člověk je velice ochuzen, neboť se vlastní pýchou připravuje o nejmoudřejšího, nejlaskavějšího a nejoddanějšího přítele a rádce, který ho nikdy neopustí.


Rozšířenou verzi archetypů naleznete na stránce: https://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/index.html Plnou verzi archetypů získáte v knize Tajemství řádu nevědomí na stránce https://www.medo.cz/jaromir/obchod , podobně si můžete zakoupit i další dvě knihy zabývající se výklady snů a zkušenostmi duchovní cesty.