Numinózum

    Výraz „numinózum“ jako přímý kontakt s božstvím používal C. G. Jung, aby se vyhnul teologické terminologii. Toto slovo jsem použil pro vytvoření nového archetypu Kruhu Bytí, neboť zcela vystihuje charakter archetypu. Archetyp Numinózum je zrcadlem lásky k Bohu. Pokud člověk Boha neuznává, či dokonce Boha popírá, pak je pro něj tento archetyp zapovězeným královstvím. Ovšem poznal jsem skutečnost, že i ten nejzarytější materialista v sobě nese semínko lásky k Bohu a je pouze otázkou času, kdy semínko vzklíčí a archetyp Numinózum se mu otevře jako kniha. Cesta ke vzklíčení semínka však může být dlouhá a trnitá. Lidská existence je stále konfrontována s vnější realitou hmotného světa a s bludnými názory, které jako samospasitelné hlásají snad všechny církve světa. Tak se vytvořila zavádějící představa Boha, který je nemilosrdný, krutý a po chvíli zase milosrdný a přející. Taková představa Boha má v lidech vyvolat bázeň, strach a podřízenost, protože jen bázlivý člověk se dá lehce ovládat. Lidem po dlouhá staletí byla vnucována představa, jak mají Boha uctívat, jakou cestou k Bohu jít a vše ostatní bylo cestou do pekel, neboť Bůh je přísný Otec, který netoleruje lidská selhání. Chce-li se člověk propracovat k vrcholným zážitkům archetypu Numinózum, musí změnit svůj vztah k Bohu.

    Již v mnoha předchozích archetypech jsem zdůrazňoval přátelskou roli nevědomí jako vyslance Boha. Když vyslanec je naším přítelem, pak i Pán, který ho za námi posílá, musí být naším přítelem. Vím, že je to značný skok z dlouhodobého vlivu lidské propagandy, ale pro pochopení pravého stavu je třeba rozpoznat lživost církevního pojetí Boha. V jednom snu jsem dokonce přímo na tento problém narazil, když jsem knězi jedné církve říkal, že k Bohu dojdeme jednou všichni, a on tvrdě odmítal připustit rovnost lidí a mnohým (či spíše většině) Boha odpíral úplně. Proto ještě jednou zdůrazňuji, že je třeba nalézt odvahu odmítnout všechny představy, názory a učení o Bohu, který člověka odmítá. Pak teprve názorové vakuum vyplní skutečnost vyvěrající z každého lidského nitra, skutečnost nesobeckého a přátelského vztahu s Bohem. Na své duchovní cestě jsem poznal, že Bůh je tím nejbližším a nejdůvěrnějším přítelem, který přes svého vyslance – nevědomí hovoří prostřednictvím snů. Lidstvo si musí přiznat, že „zahnalo“ Boha do kouta svých představ, zatížilo ho balastem teologických (či materialistických) nesmyslů a takzvaně „nutných“ náboženských předpisů, což ve svém důsledku znamená, že nyní nelze Boha zahaleného ve lžích nalézt a není slyšet Jeho láskyplný hlas.

    Má-li člověk v sobě dostatek citu a svůj vřelý cit otočí směrem k Bohu, vydá se cestou sebeodevzdání, cestou, na níž zanechá svůj osud „vyšším silám“. Tak se zbaví tížícího ega. Člověk plně milující Boha odloží všechna svá přání, touhy i vlastní vůli, aby oproštěn od individuální existence rozpoznal, že vše je pro něj absolutno, všechno je Bůh.  Tak pozná i své místo ve světě a jeho ego se v žáru Boží přítomnosti rozpustí. Tato duchovní cesta se nazývá bhaktijóga, je cestou lásky a oddanosti, jež otvírá člověka vyšším principům. Vzývání a přijímání vyšších principů (Boha) potlačí nižší přirozenost a připravuje člověka k prožitkům vyšších sfér a později k realizaci božských stavů. Cesta k realizaci však je velice úzká a mnoho lidských jedinců se k cíli za jeden život nedostane. Bhaktijóga vyžaduje obrovský dar víry a nekonečnou zbožnost, čehož je dnes schopen málokdo. Navíc k víře a zbožnosti musí přistoupit i prožitek, který se ze vzácných chvilek stává chvilkovým žitím, aby se nakonec stal celistvým a jediným životem. Pro příznivce ostatních druhů jógy, kteří by chtěli význam bhaktijógy snižovat, mám nepříznivou zprávu: „Bez bhaktijógy lze dojít až k bráně poznání, ale k jejímu překonání budete muset svůj osud a zbyteček ega vložit jako praví bhaktijogíni do rukou Božích, aby mystická smrt nalezla svůj cíl v blažené neosobnosti.“ Pro ctitele této jógy zase mám příznivou zprávu, že strach z mystické smrti je nepřímo úměrný víře v Boha, tedy čím vyšší bude víra člověka v Boha, tím menší bude jeho strach z mystické smrti. Strach vyhlazuje víra v mravní dokonalost, kterou je Bůh, i občasné záblesky poznání a prožitky duchovní povahy.

Schéma archetypu Numinózum:

  1. Setkání s Bohem či s božskou (mocnou) bytostí
  2. Prožitek Boha či mocné bytosti
  3. Setkání s Božím tvůrčím principem
  4. Prožitek Božího tvůrčího principu
  5. Vědomý symbol duchovního světa
  6. Skrytý symbol pod hranicí uvědomování si
  7. Vložení osudu do rukou Boha a pocítění Boží ochrany

    Setkávání s numinózními symboly, vyššími bytostmi a Bohy vnáší zcela nenápadně do jednání člověka nový rozměr, když se nechává pohltit činností natolik, že mysl zůstane čistá a zůstane „jen“ přítomná v roli tichého chápavého svědka. Tyto kouzelné momenty existence jsou zprvu chvilkové, ale jejich četnost se stále zvyšuje a z hlavy postupně odchází přemýšlení, kalkulování, chytračení či vypočítavost. Člověk se odnaučí dělat mnoho úkolů nepořádně či se strachem ze špatného splnění a nalezne způsob, jak být totální v jakékoliv situaci, která přijde. Bude dělat vždy jeden rázný krok za druhým a každému pohybu bude věnovat celou svou pozornost a energii. Pak i v činnosti ve světě člověk nalezne nekonečný zdroj vitality a tvořivosti prýštící z Bohem posvěceného nitra.

    Každý archetyp má svá úskalí a ani archetyp Numinózum není výjimkou. Jakmile adept duchovních výšin začne lpět na svých vztazích s božským světem a začne jej vyhledávat pro pocitové pozvednutí se nad hmotnou existenci, pak minul cíl. Jediná cesta je v rozdávání sebe samotného světu a sdílení. Tento mocný proud vzdávání se sebe otevře i brány, kterými bude moci vstoupit Bůh do každodenního života bez lpění. Voda dlouho uzavřená v nádobě či sevřená mezi břehy bahnité tůně je zkažená, zatímco voda v proudu horské bystřiny je voňavá a křišťálově čistá. Stejné zákony platí i v lidském nitru. Když si člověk vystaví kolem sebe „pevnost“ a věci, vztahy, pocity a myšlenky považuje za své, pak odmítá vpustit do světa své „pevnosti“ jiné a potřebný koloběh nevyčistí stále více zapáchající nitro jeho egoismu, pak se sám začne topit ve fekáliích zvráceného myšlení odříznut od pomoci samotného Boha. Proto musí každý adept rozdat své poklady, rozzářit do světa lásku, dobro i poznané pocity blaženosti.


Rozšířenou verzi archetypů naleznete na stránce: https://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/index.html Plnou verzi archetypů získáte v knize Tajemství řádu nevědomí na stránce https://www.medo.cz/jaromir/obchod , podobně si můžete zakoupit i další dvě knihy zabývající se výklady snů a zkušenostmi duchovní cesty.