Snář sebepoznání

Kaluž

 • na své hladině odráží protiklady, proto je mnohým lidem tento symbol nepříjemný
 • přestože ji pouze vnímáme, bývá fenoménem, který většinou obrací pozitivní náplň snu v negativní; například nádherný, citem prodchnutý sen se může změnit v pohled na zvířecí personifikace, které z louží berou svou sílu, což je zcela zákonité, neboť posílíme-li citovou složku vlastní duše, pak odmítaná pudová složka může snícího ohrožovat až do okamžiku, než ji svými city definitivně asimiluje (více o tomto fenoménu v archetypu Stín); méně často obrací negativní v pozitivní (i hnědá nevábná kaluž může odrážet nebe); zcela výjimečně může dojít i k proměně citového prostředí snu v duchovní (citové je v tomto případě negativním protikladem k duchovnímu)
 • strach z kaluží: přichází zejména v negativních snech, neboť snící si podvědomě uvědomuje schopnost symbolu kaluže měnit děj snu a obává se ještě většího zhoršení beztak negativního obsahu
 • šlápnout do kaluže: protivenství budou znepříjemňovat příští období
 • projet kaluží a potřísnit někoho: neomaleným jednáním si můžete získat pověst bezcitného člověka
 • člověk, kterého u kaluže vidíme, radikálně změní své chování vůči snícímu (z nepřátel se stávají přátelé i naopak)
 • přeskakovat: nastává šťastné období života
 • déšť (city) u symbolu kaluže ruší duchovní schopnost převracet jevy, symboly a vztahy v ukázkách protikladů
 • děti hrající si u kaluže: na poli sjednocování protikladných složek pudových anima – animus se brzy začne dít něco zajímavého (proces sjednocování je uveden v archetypu Anima – Animus)
 • zvířata (nejčastěji pes) lehající si před člověkem do kaluží: ukazují snícímu naprostou oddanost a podřízenost, pokud se v tomto okamžiku dostaví alespoň na chvíli soucit, pak dochází k zázračné proměně symbolu (nejčastěji z pudového na citový)
 • může být i prostředníkem proměny, když ukazuje snícímu protiklad symbolu nad hladinou; proto se například muž nad kaluží změní v ženu (více o tomto fenoménu v archetypu Anima – Animus)
 • čistit či mýt něco v kaluži: podvědomá snaha o proměnění tohoto symbolu, pokud vědomí snícího přetrvává v citové oblasti a alespoň na chvíli pocítí soucit, pak může k takové proměně skutečně dojít, jinak bývá symbol nevědomím parodován, aby se následné obrazy staly trpkým ostnem v duši pro budoucí změnu
 • krve: viz krev