Snář sebepoznání

Kámen

 • představuje čin a jeho osudovou cestu k důsledkům, kámen je tedy symbolem karmy*26; protože kameny představují minulé činy a jejich důsledky, je velice dobré, když jsou snové kameny opracovány či dokonce pokryty ornamenty nebo když jsou z kamenů vystavěny monumentální stavby
 • kámen pokrytý mechem: představuje negativní čin minulosti, čin, jehož původcem bylo nezvládnuté pudové chtění; objevení se takového symbolu snícímu signalizuje, že nyní se bude muset s následky minulosti vyrovnat a je pouze na něm samém, zda dokáže karmu pochopit a karmické důsledky správným přístupem anulovat
 • leštěný: představuje pozitivní čin a jeho osudovou cestu k důsledkům, je tedy symbolem pozitivní karmy
 • lom, kde se těží kámen: je synonymem celkové karmy a podle ostatních symbolů ve snu lze rozeznat, o jakou karmu se jedná (karma jedince, rodiny, města, národa, lidstva); vytěžený lom symbolizuje odžitou karmu
 • čím je kámen větší, tím byl větší čin minulosti a tím větší bude i námaha k jeho odstranění
 • který někoho zavalí: jeden z minulých negativních činů v brzké době zasáhne do osudu zavaleného či postiženého
 • mlýnský: viz mlýnský kámen
 • na cestách či železničních tratích (na kolejích): informuje snícího o nutnosti vynaložit již v brzké době mnoho úsilí k odstranění překážky na životní cestě, překážky, kterou si snící kdysi sám svým jednáním vytvořil
 • odklízet kamení z cesty: postupné odstraňování následků minulých činů
 • překonávat strmou kamenitou cestu, kamenitý sráz, kamenitá horská úbočí: symbolizuje rychlé překonávání překážek a podle další symboliky snu poznáme i charakter této překážky
 • po snícím házejí kameny: nepříjemnosti v brzké době, neboť okolí nebude snícímu přátelsky nakloněno; je dobré se i v této otázce dostat k trvalému soucitu s lidmi, kteří házejí kameny
 • dostat kamenem do hlavy: rada nevědomí, aby snící opustil zažitý stereotyp rozumového uvažování a věnoval se více citům
 • být zasažen kamenem: snící splácí jeden ze svých minulých pošetilých činů; nyní má naději ve vlastní  bolesti nalézt soucit a ukončit nepřátelství a zbytečné konflikty
 • vzájemně po sobě házet kameny: s přesvědčením „oko za oko, zub za zub“ nemá snící naději na spokojený vnitřní život plný klidu a míru
 • házet po někom kameny: snící se svými akcemi snaží násilně měnit cestu jiných lidí a neuvědomuje si tragický omyl, který mu přinese za čas odplatu za sémě, které právě házením kamenů zasel; snící by se měl naučit ovládat hněv a nalézt soucit ve svém srdci
 • kamenovat člověka (i vidět a nebránit bezpráví): velice negativní obraz, neboť snící se nenávistí snaží ze svého myšlení odstranit špatné vlastnosti a neuvědomuje si, že jediná cesta je v odpuštění
 • házet kameny na zvířata a jimi je zabíjet: snaha snícího oprostit se od pudového prožívání
 • jediný kámen uvede do pohybu ostatní kameny: jeden z činů na sebe řetězově naváže další činy, které jako smrtící lavina přinesou všemu, co stojí v cestě, zkázu a zničení
 • lavina kamení: události vycházející z karmy se nezadržitelně řítí do života snícího; u tohoto obrazu není tak důležitý důsledek jako příčina, neboť pochopením máme naději lavinu událostí či pudových obsahů (lavina kamení) eliminovat a do vědomí vůbec nevpustit
 • kámen místo polštáře, mít hlavu položenou na kameni či na něm spát: podvědomá snaha snícího pochopit dopad některého ze svých minulých činů
 • bytost, jež pouhým pohledem obrací vše v kámen (například řecká Medúza), nebo proměna lidí v kámen: symbolizuje utváření karmy, neboť vše živé (myšlenky, pocity i činy) obrací v kámen (v karmický důsledek podle karmického zákona*34)
 • dát něco pod kámen: čin snícího znemožní vlastnostem, které charakterizují předmět, zvíře či osobu, pod kamenem působit na snícího (podobnost s Hydrou, která zhynula rukou Herakla, není náhodná)
 • kamenný most: symbolizuje souhrn významných kladných činů, které dokázaly kdysi v minulosti spojit dva rozdílné stavy (snové břehy)
 • kamenný amfiteátr: je velice důležitým snovým symbolem pro další vývoj, neboť byl vytvořen minulými myšlenkami, city a činy snícího; to, co se děje uvnitř amfiteátru, je alegorií života
 • ornamenty vytesané v kameni: jsou velice důležitými symboly na poli sjednocování a zároveň se často vztahují k dávným civilizacím (viz archetyp Vize budoucnosti a minulosti)
 • padající: potenciální důsledek se nyní proměnil v čin a brzy dostihne svého původce
 • chodit po kamenech, skákat po kamenech: snící chytře využívá svých minulých zkušeností a znalostí
 • u barevných kamenů je nutné přihlédnout i k barvě, která nám více napoví o charakteru karmy
 • filmové makety kamene, atrapy kamenných bloků, staveb: schopnost snícího rozeznat iluzi vnějšího jevového světa
 • zubní: důsledky sexuálních činů minulosti
 • čedič či černý kámen: zdůrazňuje negativitu činu, který nás ve svém důsledku nyní dostihl, a tudíž v brzké době bolestně zasáhne do života snícího
 • kamenný převis: z minulých činů z hlubin nevědomí nyní povstává ochrana před nepřízní světa
 • kamenné schody: symbolizují minulou snahu nebo minulé kladné činy, které vystavěly základy pro budoucí vzestup
 • kamenná zeď, bariéra, ohrada: je buď ochranou, když snícího odděluje od něčeho nebezpečného, nebo překážkou, když snícímu stojí v cestě nebo brání v pohybu
 • žhavé kameny: jsou symbolem karmy, která se stává pro snícího vysoce aktuální
 • rozdrtit, rozbít, nechat zmizet: velice kladný sen, neboť vůle snícího cíleně likviduje karmické důsledky minulých činů; z rozdrceného kamene může občas vypadnout předmět, který může odhalit dobu vzniku kamene (tj. příčiny, jež snícího nyní dostihla)
 • kamenná mohyla (buddhistická stúpa*10): symbolizuje činy, které vedly kdysi snícího (třeba i v minulých životech) ze svíravé nevědomosti k zářným výšinám vědomého života
 • ustanovit základní kámen: započetí další etapy výstavby života
 • zlato v kameni: obraz je synonymem kladné karmy, kterou od této doby bude moci snící využívat (ale pozor narozdíl od záporné se kladná karma podstatně rychleji vyčerpá)
 • kámen mudrců: symbolicky stojí nade všemi činy a zároveň je činem prvním i posledním, představuje cestu k jednotě a osvícení, neboť vlastník kamene mudrců může proměnit obyčejný kov ve zlato a sám je proměněn v novou nesmrtelnou existenci, protože je v jednotě s celým univerzem