Snář sebepoznání

Klíč

 • často falický symbol, přičemž klíč v klíčové dírce symbolizuje falus v ženském pohlavním orgánu
 • zvětšující se nebo zmenšující se: zcela jednoznačně falus
 • od vlastních domovních dveří či od dveří vlastního bytu: umožňuje snícímu vstupovat do světského dění a vzápětí se vracet k niternému prožívání
 • od brány: není sexuálním symbolem, nýbrž představuje vědomou náplň mysli, která snícímu umožní sjednocovat jednu část vědomí s druhou
 • od dopravního prostředku (auto, autobus a podobně): kromě méně častého sexuálního významu má spíše informační význam, tedy zda snící je, nebo není schopen pokračovat v sebezdokonalování na životní cestě
 • od sklepa: možnost sestupovat do vlastního podvědomí a objevovat zde netušené stránky vlastní psýché
 • klíčem zamykat: vědomé oddělení od nechtěných snových obrazů
 • klíčem odemykat: vědomé vstoupení do nových snových obrazů (nejčastěji se snící tímto způsobem vrací k zážitkům minulosti, jež mají většinou pudový charakter a erotickou náplň)
 • zlomený, poškozený: snící se podvědomě snaží uzavřít se v jedné rovině prožívání a nechce již poznávat to, od čeho se oddělil (zamčením); takto se introvert podvědomě distancuje od obrazů vnějšího světa, extrovert od niterných obsahů vlastní psýché
 • ztracený: konec některého sexuálně motivovaného vztahu (takto se může projevovat i pouhé přání) nebo dočasná neschopnost poznávat jiné stavy vědomí
 • půjčovat: prozatímní přerušení některého sexuálního vztahu
 • darovat, vzdávat se klíčů: vzdávání se některých sexuálních vztahů (i potenciálních)
 • zavěšené na drátech: jednotlivé sexuální vztahy, jež zanechaly emoční stopu ve vědomí snícího (tak se může zobrazovat zpětný pohled na celý život)
 • mnoho klíčů: mnoho sexuálních vztahů (minulých, současných či budoucích), nebo častěji mnoho možností vstupovat do různých snových obrazů a jiných rovin vědomí
 • bez zámku: většinou není falickým symbolem, ale „odemyká“ budoucí možnosti, jichž je možné dosáhnout
 • najít cizí klíče: možnost svérázného sexuálního vztahu, pokud najdeme i zámek, do něhož se klíč hodí, jinak se jedná o možnost vstoupit do jiných snových obrazů (někdy se jedná o sestup do podvědomí nebo o přesun na jinou rovinu vědomí)
 • najít svůj ztracený, založený: snícímu se nabízí obnovení některého eroticky laděného vztahu nebo se mu opět nabízí možnost poznávat různé roviny vlastní psýché
 • v zámku: může symbolizovat pevné partnerské pouto (nejen snícího) a současně umožňuje snícímu kdykoliv se oddělit od nějakého prožívání, nebo se mu naopak otevřít
 • starobylý: umožňuje vstup k prožitkům minulosti (často k minulým životům)
 • jako zbraň: příliš se zabýváte sexualitou a snažíte se využít slabšího místa svého partnera
 • lidé zastrkávající klíč do zámku dveří snícího: možnost manželské či partnerské nevěry
 • druhých lidí: může mnoho napovědět o vztazích ve vašem okolí
 • hlídat nebo jej mít v úschově: pudová nutkání těla jsou pod kontrolou
 • zničit: snící se podvědomě snaží uzavřít se v jedné rovině prožívání a nechce již poznávat to, od čeho se oddělil (zamčením); takto se introvert podvědomě distancuje od obrazů vnějšího světa, extrovert od niterných obsahů vlastní psýché
 • na stole: možnost navázat sexuální vztah; pokud se této možnosti přímo ve snu vzdáme, pak povýšíme prožitek snu minimálně na citovou rovinu
 • klíč jako zdroj ionizujícího záření, radioaktivní klíče: snící dostává jedinečnou možnost vůlí přetransformovat sexuální chtění do citového a později do duchovního vědomí