Snář sebepoznání

Kniha

 • symbolizuje aktivní přístup snícího, uspokojuje hlad po informacích i touhu po citové a později duchovní náplni mysli
 • kniha stojí v protikladu k pudovým obrazům, a protože může být účinnou zbraní proti všemu pudovému, dává snícímu možnost lehce opustit pudovou rovinu prožívání a vydat se za poznáním
 • název a obsah knihy: upřesňuje současnou náplň mysli snícího a také profesní zájem
 • humorná kniha: velice kladné, neboť snící se snaží brát život s nadhledem; další podrobnosti viz humor
 • obchodní: budete muset vykonat nepříjemnou povinnost; někdy značí starosti a trápení
 • rekordů: marnotratnost, zbytečné mrhání drahocenným časem
 • otevřená: otevřené možnosti do budoucnosti (obsah takové knihy napoví více)
 • v cizím jazyce: viz jazyk (řeč)
 • darovat: obsah knihy symbolizuje právě to, čeho se snící v denním životě vzdává
 • dostat: obsah symbolizuje právě to, čím bude v blízké době snící vtahován do světa dění; radí snícímu, které informace by měl získat pro vnější úspěch
 • pracovní kniha, deník, zápisník: pomáhá snícímu ujasnit životní vztahy a příčiny některých jevů kolem něj
 • výstava knih, knižní veletrh: prakticky stejný význam jako viz knihovna
 • bývá prostředníkem mezi nevědomím a snícím, prostředníkem, pomocí něhož snící může získávat informace o budoucích událostech (více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
 • může být oknem do minulosti, včetně minulých životů (návod k vědomému prožitku minulých životů je v archetypu Moudrý stařec – komentář snu 11)
 • získat knihy výměnou za různé věci: touha po poznání, pro kterou je snící ochoten vzdávat se vnějšího světa
 • odmítnout knihu s tím, že ji snící zná: chcete se vyhnout opakování stejné chyby, kterou jste již jednou udělali
 • ničení knih, bezcenné knihy: ničení minulosti a také rada starých alchymistů – roztrhej knihy*72
 • snící píše knihu: nevědomí nabádá snícího k tvůrčí práci, aby zachytil své zkušenosti a prožitky
 • pohádek: velice významný symbol duchovní roviny (více viz pohádka)
 • citovat duchovní knihy: jeden z častých omylů člověka na duchovní cestě vzniká z nadšení a zapálení, ale naneštěstí pro snícího se jedná pouze o vnější vědomosti, které prozatím nejsou podloženy vnitřními prožitky*73
 • duchovní: potvrzuje směřování k duchovnímu životu
 • prochází ve snech člověka, který kráčí duchovní cestou, zajímavým vývojem: nejprve se objevují knihy naučné, encyklopedie, pak knihy plné citu, aby je posléze vyměnily knihy pohádkové, mystické a duchovní, a v samotném vyvrcholení by pak člověk měl poslechnout výzvu nevědomí a opustit svět vnějšího vědění pro vědění vnitřní, jež nelze pochopit jinak než samotným prožitkem
 • vázaná v kůži: kniha života (pokud má zlatá písmena, pak je to život požehnaný)