Snář sebepoznání

Kuře

 • patří na pudovou rovinu prožívání a nejčastěji se počítá mezi symboly nevědomosti, hlouposti, snadné ovlivnitelnosti a omezenosti, proto není divu, že o kuře ve snech mohou pečovat i jiné zvířecí pudové symboly (například kočka a pes), čímž lze snadno rozpoznat vzájemné vazby a překvapující propojení mezi pudovými a sexuálními symboly
 • přičítá se mu i touha vidět život v co možná nejjednodušším rámci a pokud možno si život nekomplikovat
 • oškubané: snící touží rozpoznat podstatu symbolu
 • jíst: marná touha likvidovat uvnitř své mysli vlastnosti pojící se ke kuřeti; většinou přináší rozčarování a pak melancholii
 • ve snech dospívajících a mladých lidí může symbolizovat touhu zůstat v dětském věku a nebýt zatěžován pohlavními protiklady, což sice samotný sex nevylučuje, ale nedává jim možnost naplno zažít pocit samotné extáze
 • kuřecí maso: má jednoznačný vztah k sexualitě a jeho pozření symbolizuje poddávání se těm jemným, často romantickým popudům vycházejícím z nitra; bílé kuřecí maso ukolébává snícího v přesvědčení, že sexualita je čistý cit
 • kuřecí kosti: pokud jsou podlouhlé, patří i přes malou velikost vždy mezi falické symboly
 • slepice s kuřaty: představa rodinného štěstí, za nímž si ovšem snící neuvědomuje negativní vlastnosti spojené se symbolem kuřete a slepice
 • ve stodole, v kůlně či v kurníku nebo kolem nich negativitu symbolu zesilují
 • krmit: viz krmit
 • útočná kuřata: neschopnost soustředění, roztěkanost, přemíra myšlenek pudového charakteru
 • zabít: na nedlouhý čas se snící zbaví účinků symbolu, ale tyto popudy brzy povstanou k novému životu a opět budou omezovat moc snícího nad sebou samým; život a smrt kuřat je třeba ponechat na nevědomí, které nám jejich osudem ukáže pravý stav mysli
 • mrtvá kuřata (nikoliv přičiněním snícího): kladný sen, neboť tímto obrazem je ukončena životnost symbolu v podvědomí, pak záleží jen na snícím, zda se bude jednat o stav trvalý, nebo přechodný
 • zmrzlé (většinou se slepicí a někdy i s kohoutem): i chvilkové vystoupení vědomí na duchovní rovinu dokáže z mysli člověka vykořenit vlastnosti pojící se ke kuřeti a jeho rodičům a v uvolněném pocitu prozření rozpoznat cestu k poznání
 • člověk proměnivší se v kuře: alegorie pádu člověka na animální úroveň, zde symbolizovanou nevědomostí (kuře); takový obraz může snící spatřit z vyšších rovin vědomí jako důsledek neživotaschopnosti pudové části (při pohledu z duchovní roviny je vždy přítomen soucit s proměňujícím se člověkem i kuřetem)
 • rozumět řeči kuřat: sen, jímž vrcholí celá snová „kuřecí anabáze“; tímto obrazem snící dokazuje, že plně porozuměl vnitřnímu významu symbolu kuřete v nevědomí a ve snech