Snář sebepoznání

Most

 • spojuje současný stav snícího s možnými budoucími prožitky, vztahy i různými scénáři života, někdy může být spojnicí mezi jednotlivými rovinami (pudová, citová, duchovní) nebo ve výjimečných případech přechodem k jiným stavům vědomí; most nemusí snícího vždy přivést k lepším stavům a kvalitnějším prožitkům, někdy může být krokem zpět či dokonce krokem do horších stavů
 • v jiném náhledu může most znamenat cestu vědomé mysli, tedy způsob, jakým se myšlení snícího pohybuje od jednoho prožitku k druhému
 • může spojovat dva protiklady, být přechodem mezi dvěma obdobími či spojovat dvě stránky v člověku (například rozum a cit)
 • mostní sloupy, pilíře: pokud nesou most, mají význam mostu, který nesou, pokud stojí osamoceně nebo je most od nich oddělen, stávají se falickými symboly
 • uvědomuje-li si snící ve snu s mostem jeden či dokonce oba břehy, pak viz břeh
 • protože je most přechodem z jednoho stavu do druhého, zákonitě se na něm objevuje množství překážek a symbolů, které ukazují charakter budoucího stavu či prožitku, ale mohou se objevit i nádherné proměny, jimiž nevědomí odměňuje každého zvídavého člověka
 • padací: viz padací most
 • vidět: možnost změny současných podmínek života
 • dlouhý most: pokud jej snící přejde, pak značí velký pokrok v životě
 • vícero mostů: vícero možných cest a vícero možných scénářů života
 • rozestavěný: aktivní práce snícího na změně současných životních podmínek a v pozdějších fázích duchovního vývoje na změně současného bytostného stavu
 • po přechodu mostu se dramaticky mění kulisy snu (například současnou architekturu vyměňuje historická): čas v nevědomí nemá synchronní průběh jako v denním vědomí, proto ve snech, vizích a při změněných stavech vědomí se lze dostat k minulosti (více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)
 • dřevěný: slouží v nevědomí k překonání určitých problémů, ale chůze či jízda po něm s sebou nese i značná rizika (negativní vlastnosti jako vztek, vznětlivost a nenávist přinášejí na dřevěný most zničující oheň, nezvládnuté emoce zase vodu, která dřevěný most znehodnotí či rovnou odnese)
 • kamenný: symbolizuje souhrn významných kladných činů, které dokázaly spojit dva rozdílné stavy (dva snové břehy)
 • přejít most jako poslední před jeho demontáží či zničením, vidět most vyhazovaný do povětří: snící se definitivně oddělil od toho, co je na druhém břehu; tímto způsobem se uzavírají vyřešené kapitoly minulosti
 • mosty zbořené, zničené, žádné: snící nechce měnit současný stav mysli, což nemusí být vždy stagnace, ale někdy zničené mosty mohou zaručit spočinutí a odpočinek na dosažených pozicích před dalším postupem
 • stavět poslední most svého života: definitivní odchod snícího ze světského způsobu života se snoubí se snahou najít klid a mír v duši (království Boží)