Snář sebepoznání

Muž

 • ke zdárnému vysvětlení role muže ve snech i významu samotného snu je nutné rozpoznat, zda je muž představitelem pudového, citového či duchovního anima (rozdělení a počátek sjednocování protikladných složek viz archetyp Anima Animus, dokončení sjednocování viz archetyp Coniunctio, popis citového anima v hesle mladík)
 • ve svazku manželském či partnerském: v drtivé většině pudový animus
 • neznámý muž (častěji ve snech žen): symbolizuje neznámou mužskou část mysli; v těchto snech je nanejvýš důležité odhalit rovinu, ke které personifikace snového muže patří, neboť snící se podvědomě připravuje ke střetu s personifikovanými vlastnostmi nebo bytostnými složkami (pudový, citový či duchovní animus); více v archetypu Anima – Animus
 • váží ženu: viz váha
 • v erotických a sexuálních obrazech: vždy pudový animus
 • opilý či pod vlivem drog: vždy pudový animus
 • žárlivý: pudový animus
 • panovačný: zničující, destruktivní otec, jež pohlcuje, svírá, polyká a omezuje nepřirozenou láskou a oddaností; temný aspekt boha
 • tančící (jak sám, tak i s partnerkou či partnerem): pudový animus, výjimečně citový či duchovní animus – více viz tanec
 • násilník: viz násilí
 • chytající nebo napadající koloucha či jelena: pudový animus se snaží zničit vědomí duchovního stavu
 • v objetí s druhým mužem: viz homosexualita
 • s negativními vlastnostmi, jež ohrožují snícího: personifikace archetypu Stín
 • znásilněný muž: padlý citový animus; pokud je znásilněn zepředu, pak je to pád zaviněný ženskou pudovou složkou, pokud je znásilněn análně, pak je to pád zaviněný mužskou pudovou složkou
 • tlustý muž: nejčastěji se vztahuje k bohatství, touze po penězích a přepychu, ale v případě, že je nositelem tloušťky citový animus (popis citového anima v hesle mladík), pak se může jednat o podvědomou touhu po bohatství citu
 • starý: viz dědeček (nejen vlastní)
 • muž, který uklízí: většinou představuje citovou rovinu lidské duše a pomáhá snícímu odstraňovat morální nečistoty mytologicky zvané „Augiášův chlév“
 • muž s ženskými rysy: je předstupeň hermafrodita*19; další podrobnosti viz hermafrodit
 • nahý: pokud nejsou ve scéně přítomny sex a erotika, symbolizuje touhu odložit vše patřící k osobnosti, osvobodit se od ega a nechat zářit jen svou individualitu (rozdíl mezi individualitou a osobností viz archetyp Persona a viz archetyp Individualita)
 • snící muž zastává kromě role otce i roli matky: aktivní snaha snícího pochopit vzájemný vztah mužského a ženského prvku v rámci archetypu Otec – Matka (typický sen při prováděné asparšajóze*84)
 • hladový: v drtivé většině citový animus (častěji se obraz objevuje ve snech žen)
 • brání snícímu ve vstupu do lesa: citový animus
 • muž indiferentně přistupující k nahotě: většinou citový animus a jen výjimečně duchovní animus
 • mladý muž: viz mladík
 • v kostele: představuje citovou rovinu, pokud se ovšem nezaobírá sexem či jinými znesvěcujícími praktikami (více o tomto v archetypu Anima – Animus)
 • koupající se muž: citový animus; pokud se koupe nahý spolu s ženou a do obrazu nevstoupí sexualita, pak se jedná o jednotící obraz citové roviny (citová anima s citovým animem); více o složitém sjednocování protikladů v archetypech Anima – Animus a Coniunctio)
 • ve společném obrazu s ženou (jedině bez erotiky a bez sexu): má velký význam jako jeden z protikladů, mezi nimiž musí nevědomí neustále kličkovat; do protikladů jsme svázali naši osobní existenci, a tak nevědomí pomocí snů vede nejprve k uvědomění si protikladů, aby přes následné zpochybnění jednotlivých protikladů (například hermafrodit nebo proměna pohlaví snícího) přivedlo snícího k uvědomění si stavu jednoty, v němž protiklady neexistují; tento postup navozuje budoucí spojování protikladů v archetypech Anima – Animus, Coniunctio, UFO iniciační obřady a Pozornost
 • žena předává muži energii: zatímco v denním pudovém životě sexuální aktivity vysilují organismus muže a naopak tuto energii získává žena, tak na citové rovině je předávání energií opačné, tedy ženská citová složka překypující citem předává muži citovou energii, které se mu nedostává (více v archetypu Coniunctio)
 • proměna muže v ženu či ženy v muže (vidět či prožít): není znehodnocením ženské části, jak naznačují výklady současné psychoanalýzy, ale je evidentní snahou nevědomí zrušit jakoukoliv připoutanost k jednomu z protikladů anima – animus; proměna obrazu muže v ženu či naopak odrazuje hledat celistvost ve spojení muže s ženou (více v archetypu Anima – Animus)
 • ženské vlastnosti ve snech mužů či mužské vlastnosti ve snech žen: v podvědomí se stírají rozdíly mezi pohlavími, aby si snící uvědomil, že významnou součástí jeho vědomí jsou i vlastnosti druhého pohlaví; při nepochopení a nepřijetí druhé stránky já povstává nedorozumění a zklamání
 • zrcadlo ukazuje snícího v opačném pohlaví (muž se vidí jako žena): velice významný sen archetypu Anima – Animus; dokladuje snahu uvědomit si svoje pohlavní pohnutky, odhalit sebeklamy osobnosti a hlavně sebeklamy pohlavnosti na citové úrovni
 • snící muž dává mince ženě nebo snící žena dává mince mužovi: pokud se ve stejném snovém obraze objeví erotika a sex, pak je to symbol prodejné lásky a sexuálního chtění, pokud se takové obrazy ve snu neobjeví, pak mince patří hluboké citové úrovni a představují symbol mandaly, symbol jednoty a celistvosti; muž tak posiluje svoji citovou animu a žena svého citového anima, aby v budoucnosti mohlo dojít k sjednocení těchto protikladných složek lidské psýché
 • zelený muž: zapomenutý kult plodnosti, jako mužský protipól Matky Země, symbolizuje obnovu a koloběh přírody v podzimním zániku a jarní obnově; v duchovním procesu je tento vegetativní symbol podřízen duchovním aspektům, proto byl zelený muž někdy vyobrazen u nohou Kristových či pod sochami Panny Marie
 • muž se zvířecí či ptačí hlavou, proměna muže ve zvíře nebo ptáka či naopak: jeden ze stěžejních snů, které mohou člověka přivést k objevení šamanských schopností uvnitř vlastní psýché, pak může být sféra therianthropů*22 a zvířecích duchů požehnáním pro život ve prospěch druhých; další podrobnosti (viz archetyp Témata zničení světa)
 • schopný sám létat, bez technických prostředků: duchovní animus; citový animus dokáže také létat, ale jen s duchovní animou (viz archetyp Řízená imaginace)
 • vystupující z mušle (častěji ve snech žen): duchovní animus
 • uvnitř kočáru: duchovní animus
 • muž (bůh) s nadpřirozenými schopnostmi: mimo lidský vzor existuje uvnitř psýché ještě božský vzor Otce, jenž má čistě numinózní charakter a očividně patří do archetypu Numinózum