Snář sebepoznání

Škola

 • je jedním z nejfrekventovanějších symbolů sebezdokonalování, který nás bez ohledu na věk, dosažené vzdělání a postavení učí trpělivému růstu nejprve na materialistické a pudové rovině prožívání (růst ega), posléze na citové rovině prožívání (zrání lidství), aby vše vyvrcholilo duchovními obrazy (eliminace ega a nalezení pravé skutečné individuality – viz archetyp Individualita)
 • střední a vysoká škola: úroveň a kvalita školy symbol zesilují
 • vojenská škola: je důležitým symbolem sebezdokonalování na poli vnitřní disciplíny
 • vyučující ve škole (učitelé, učitelky, profesoři, profesorky): jsou citové personifikace, které vedou snícího k vnitřní kázni, disciplíně a sebekontrole v zájmu plného citového života
 • vychovatel či vychovatelka ve škole či v podobném zařízení: citový animus či citová anima
 • ředitel školy: symbolizuje prosazení vůle, ale i sebekontroly a schopnosti řídit proces sebezdokonalování (řízení školy) a citové vědomí (ovládat a řídit vyučující jako citové personifikace)
 • být ředitelem školy: snící má vědomí pod kontrolou a je schopen rozumět obrazům vyvstávajícím z nitra; nejčastěji se však jedná o splněné přání minulosti, neboť touha řídit a ovládat druhé vytvořila v mysli snícího napětí, které se jednou musí vybít splněním přání; je pro člověka obrovským štěstím, že se taková přání mohou vybíjet pomocí snů, neboť jinak by pro samá přání a nutnost je plnit nikdy nedošel k cíli
 • školní inspektor či inspektorka: pokud se k obrazu ve stejném snu přidruží nějaké duchovní symboly či jevy, pak je duchovním animem či duchovní animou, jinak zůstávají citovou personifikací
 • vyučovat na škole: podle předmětů, které snící vyučuje, lze poznat oblast, kterou snící plně zvládl
 • u citových lidí snová škola upřednostňuje umělecké předměty (poezie, zpěv, hudba, malování, modelování, sochaření apod.), které učí práci s vlastními city, nebo tvůrčí předměty (například matematika, chemie)
 • cizí jazyky ve škole: viz jazyk (řeč)
 • hlásit se ve škole: jasná touha zviditelnit se
 • školní kabinet: učební pomůcky v něm ukazují snícímu, s jakým problémem by se měl vypořádat
 • opisovat (podvádět) ve škole či při zkouškách: objevuje se ve snech pouze tehdy, pokud se chceme této negativní vlastnosti zbavit, tedy netoužit po neoprávněných výhodách, ale zároveň druhé za podobnou činnost neodsuzovat, což není slabost, ale triumf tolerance, ze které se rodí poznání a soucit
 • propadnout z testů, při zkoušení: podvědomí snícího, zmobilizované tímto neúspěchem, vytáhne ze svého arzenálu všechny prostředky k úspěšnému napsání písemky, testů či zkoušení v denním vědomí
 • úspěšně udělat test či složit zkoušky: podvědomí tímto snovým úspěchem demobilizuje aktivitu snícího, což je předzvěstí neúspěchu při podobné zkoušce v běžném denním vědomí
 • konflikty a nedorozumění ve škole: mohou vycházet ze zapomenutých konfliktních vztahů, které zůstaly nevyřešeny v podvědomí a nyní s jasnějším náhledem a podstatně většími životními zkušenostmi je možno tento letitý konflikt zdárně vyřešit; další podrobnosti viz konflikt
 • školní sešit: svým obsahem přibližuje snícího k zážitkům citové roviny
 • usedat do školní lavice: symbolizuje ochotu vstoupit do procesu sebezdokonalování
 • překračování školních lavic: scéna symbolizuje pro nejbližší období snadné překonávání překážek na cestě sebezdokonalování
 • školní dvůr: většinou představuje citovou rovinu
 • školní zahrada: v tomto symbolu se pojí proces sebezdokonalování (škola) a ukázka současného stavu psýché (zahrada); další podrobnosti viz zahrada
 • odmítat chodit do školy, nemít rád školu: je velice negativním obrazem, neboť snící se brání plynulému procesu sebezdokonalování a připravuje si velké problémy do budoucnosti
 • mateřská školka: viz dítě
 • duchovní: učí snícího duchovním principům a duchovnímu přístupu k běžnému životu; vyučující na této škole jsou personifikacemi archetypu Moudrý stařec; obraz je obvyklý u lidí, kteří směřují své prožívání na duchovní rovinu vědomí
 • církevní: její význam osciluje mezi duchovní a běžnou školou, vždy podle obsahu, který snící v církevní škole prožívá