Snář sebepoznání

Šlechta

  • představuje významnou pomoc na cestě k duchovnosti a při procesu sjednocování na citové rovině, ovšem s velkým nebezpečím pýchy a opětovného pádu na pudovou rovinu
  • podobně jako královská rodina má v nevědomí zcela výsadní postavení a v drtivé většině snů představuje duchovního anima (šlechtic) a duchovní animu (šlechtična)
  • s pozitivními vlastnostmi: symbolizuje vlastnosti, které snícího přivedly k rozpoznání duchovního stavu (poznání šlechtice, šlechtičny) a které budou nosnou silou na cestě k realizaci*68; je dobré tyto pozitivní vlastnosti registrovat a nadále podporovat jejich rozvoj, neboť budou snícího ochraňovat před případným pádem
  • s negativními vlastnostmi: symbolizuje vlastnosti, které snícího degradují z duchovního stavu a které povedou snícího na citovou či dokonce až na pudovou rovinu prožívání; je dobré tyto negativní vlastnosti registrovat a snažit se jich v budoucnu vyvarovat, neboť do doby ovládnutí budou snícího neustále strhávat na nižší roviny prožívání
  • souboj dobrého šlechtice se zlým šlechticem: symbolizuje morální zápas v nitru snícího a snahu udržet duchovní náplň mysli; při vítězství dobrého šlechtice přichází vzestup a při vítězství zlého následuje pád
  • být šlechticem, šlechtičnou: nejčastěji se jedná o přeceňování hodnot sebe samého – apoteóza*23 (více o tomto nebezpečném fenoménu, který zastavuje plynulý vývoj člověka, v archetypu Poklad) nebo se jedná o splněné přání minulosti, neboť touha stát na společenském žebříčku hodně vysoko vytvořila v mysli snícího napětí, které se jednou musí vybít splněním přání; je pro člověka obrovským štěstím, že se taková přání mohou vybíjet pomocí snů, neboť jinak by pro samá přání a nutnost je plnit nikdy nedošel k cíli; jen někdy se jedná o potvrzení, že snící alespoň na chvíli dosáhl stavu duchovního anima či duchovní animy, ovšem i v tomto případě by si měl každý uvědomit, že podobný obraz je pouze jeden z mnoha stupňů na cestě k realizaci, je nutné nepropadnout pýše; podobně výjimečně se může sen, v němž je snící šlechticem či šlechtičnou, vztahovat k minulým životům (více o tomto fenoménu v archetypu Vize budoucnosti a minulosti)