Snář sebepoznání

Dveře

 • pomocí symbolu dveří ve snech lze velice dobře rozpoznat, ke které ze tří rovin prožívání (pudová, citová a duchovní) snící inklinuje a kterou rovinu právě objevuje; pudová rovina se vyznačuje sexuálními obrazy či sexuálními symboly, ohrožujícími či přítulnými zvířaty, citová rovina je prosta obrazů sexu, má často poetický či hudební podtext a jsme v ní s citovou animou (viz dívka) či citovým animem (viz mladík) či s některými personifikacemi ovládnutých pudů (přátelská a naprosto oddaná zvířata – nejčastěji lev, tygr, pes); dveře od sebe nejčastěji oddělují prožitky roviny pudové od citové
 • oddělují i jednotlivé vlastnosti ve stejné rovině (proto lze vidět dveře třeba i ve snovém lese), a tak se ve dveřích můžeme střetnout s personifikacemi*65 námi opuštěných vlastností (například člověk, který překonává vlastní namyšlenost, se později, ve snu, střetne s namyšleným člověkem, aby nalezl odpuštění a potřebný soucit, neboť jedině tento přístup definitivně zbavuje snícího negativních vlastností*24)
 • domovní či jako vchod do budovy: viz domovní dveře
 • zadní dveře: otvor konečníku
 • do kostela či chrámu: většinou vstup na citovou rovinu a jen výjimečně vstup na rovinu duchovní
 • do metra: oddělují denní vědomí od nevědomí; těmito dveřmi člověk vstupuje do procesu poznávání svých negativních stránek (stejně jako Goethův Faust, který poznal Mefistofela); častý obraz archetypů Hrdina a Stín
 • výtahu: jsou ze všech dveří nejnebezpečnější, snícího varují před pokusy o zjednodušení životní cesty; další podrobnosti viz výtah
 • vlaku, autobusu, auta či jiného dopravního prostředku: oddělují snícího od všeho, co si nechce s sebou brát na životní cestu; špatně zavřenými dveřmi se mohou do vědomí snícího dostat nechtěné myšlenky či může ztratit některý ze symbolů, který by mu pomohl na cestě ke sjednocení
 • pod vodou, mokré, vlhké, elektrizující, zraňující, pohyblivé: téměř jednoznačně alegorie lůna; dveře mohou být zavřené, pootevřené či dokořán otevřené a symbolizovat tak děložní hrdlo v určité fázi porodního stavu (viz archetyp Bazální a perinatální matrice)
 • zraňující: kromě již zmíněného archetypu Bazální perinatální matrice se může jednat o varování před budoucím vztahem
 • s pocity ohrožení nemoci otevřít dveře (jedny, dvoje nebo troje) a uniknout z místnosti: v drtivé většině alegorie lůna při prvních porodních stazích (více viz archetyp Bazální a perinatální matrice)
 • do podzemí, padací dveře: oddělují denní vědomí od nevědomí; právě těmito dveřmi musí člověk vstoupit do procesu poznávání svých negativních stránek (stejně jako Goethův Faust, který poznal Mefistofela); častý obraz archetypů Hrdina a Stín
 • se závěsem (nejčastěji vchodové či domovní): jsou synonymem ženského přirození s panenskou blánou
 • rozbité, nefunkční: nedostatečná ochrana před nechtěnými snovými obrazy
 • opravovat: symbolizuje potřebu oddělovat se v případě nebezpečí od nepříjemných obrazů pudové roviny
 • dvoukřídlé dveře: symbolizují dualitu a dvě části zapadající do sebe symbolizují princip soulože
 • zamykat: vědomé oddělení od nechtěných snových obrazů
 • zavírat dveře zevnitř: snící se uzavírá vnějšímu světu, brání se, aby do jeho duše (otevřenými dveřmi) vnikaly světské prvky a narušovaly klid a mír; tento snový obraz je častý zejména v období, v němž přesuneme svůj „poklad“ ze světa od hmotných věcí a vztahů k niterným duchovním prožitkům
 • násilník dobývající se přes zavřené dveře: vždy pudový animus nebo pudová anima
 • páčení dveří: viz páčení, páčidlo, páčit
 • zazděné (z pohledu zevnitř ven) nebo zamaskované dveře: obraz se vrací k prožitku porodu snícího; dokáže-li snící tento prožitek vnitřně zpracovat, stává se branou k dalším tajemstvím hlubin nevědomí; zazděné dveře symbolizují právě objevené, ale prozatím neotevřené děložní hrdlo; částečně vybourané dveře vyjadřují otevírající se děložní hrdlo i otevírající se porodní cestu; další podrobnosti viz archetyp Bazální perinatální matrice
 • otvírat: nejčastěji se jedná o zážitek jedné části porodu (viz archetyp Bazální perinatální matrice) a méně často, zejména jsou-li otvírané dveře dvoukřídlé, vyjadřuje dualitu, jejíž pochopení může snícího přenést do prožitku*73 jednoty; současně obraz potvrzuje, že snící pochopil nějakou část vlastní nepoznané mysli
 • zouvat se přede dveřmi a vejít: vstupujete na citovou rovinu
 • otvírat dveře vyslovením jména: nevědomí umožňuje snícímu vstup do jinak nepřístupných objektů či oblastí; je velice kladné, pokud je to jméno snícího, neboť tím je potvrzena způsobilost navštěvovat tajemná zákoutí vlastní psýché (podobnost s pohádkovou větou: „Sezame, otevři se.“ není náhodná)
 • skleněné, průhledné: velice kladný symbol, neboť přináší možnost i bez otevření rozeznat, co nás za dveřmi očekává; dobře poznaný způsob překonávání bariéry mezi dvěma rovinami
 • cedulka na dveřích: může napovědět více o charakteru roviny za dveřmi
 • tajné: nemusí vést nutně pouze do podzemí (k nevědomí), ale mohou směřovat i do vyšších rovin
 • nejkrásnější setkání a zážitky se odehrávají ve dveřích či za dveřmi, jež oddělují citovou rovinu od duchovní
 • některé dveře mohou vést k poznání minulosti (nejen tohoto života), díky čemuž může snící rozpoznat pohnuté osudy lidí ze svého okolí, zahalené téměř neproniknutelným závojem času
 • železné, ocelové, pancéřové, okované: významný životní předěl; jen výklad ostatních symbolů dá rozeznat, od čeho se snící distancoval a k čemu směřuje
 • mříž dveří (zvláště, je-li ozdobná): symbolizuje panenskou blánu ženského přirození
 • řetízek na zabezpečení domovních dveří: má shodný význam jako viz klíč a viz zámek
 • dveřní kukátko: obava z nepříjemných překvapení, snaha prověřit cizí aspekty vstupující do vědomí snícího (byt, dům)