Archetyp Persona

    Archetyp Persona patří do Kruhu Střetnutí s nevědomím. Persona je lidská osobnost, kterou se snaží téměř každý člověk neustále budovat v denním vědomí, a pak většinou neúspěšně i ve snech k obrazu „dokonalosti“. Vědomá vnější tvář se jako sociální maska promítá do snové symboliky. Ztotožňuje vlastní osobnost s tělem, city a myšlenkami a nedokáže před vznešenou tváří pravdy prohlédnout závoj, tvořený právě touto prvotní závislostí, z níž ostatní závislosti čerpají svou sílu na zotročení stále božského já. Přijetí klamného názoru, že člověk je samostatnou nezávislou osobností, se stalo osudným omylem, který téměř celé lidstvo vyčlenil z žití univerzální pravdy. Současná civilizace lidí přeceňuje osobnost a staví ji jako základ společnosti, jako základ „kulturně-duchovního“ civilizačního rozměru lidstva. Co se stane se stavbou s názvem lidská civilizace, která stojí na vesměs iluzorních základech? Pádu a zničení může zabránit pouze změna nevhodných základů, které budeme trpělivě cihlu po cihle (obor po oboru) obnovovat. Tyto renovované základy nesmějí již více stát na iluzornosti osobnosti, a tím pádem i na egoismu.

    Cesta archetypy mi ukázala, jak je zhoubné budovat osobnost zvyšováním egoistického potenciálu. Napadá mne výstižné podobenství: představte si člověka jako strom. Člověk stejně jako strom musí vyrůst, aby v poznání (strom ve svém květu) a následně v uskutečnění (strom ve svém plodu) nalezl vrchol vlastní existence. Nelze dosáhnout květu bez růstu, nelze dosáhnout plodu bez květu. Osobnost člověka se může a dokonce musí budovat, ale pouze pro plod, nikoliv pro korunu až kdesi v nebesích. Člověk, který nepozná sílu vlastní osobnosti, nemá ani sílu tuto osobnost začít potlačovat.

    Archetyp Persona je jednoznačně nejčastějším archetypem vyskytujícím se ve snech lidí! Buduje osobnost, připomíná minulost a připravuje budoucnost. V archetypu Persona je promítána naše osobnost do snů, v nichž vykonává převážně současné povolání, evokuje současné vztahy, pěstuje současné koníčky. Také se občas vrací k minulým povoláním, k minulým vztahům a k minulým zájmům, aby z nich individualita načerpala zkušenosti pro další kroky a aby byly vyřešeny nejasné a neuzavřené případy, které jsme kdysi ve spěchu uložili „k ledu“. Pokud člověk žije lidský život, má těchto „odložených kauz“ mnoho a zamořuje si vlastní nitro úděsným balastem, který jednoho dne bude muset pracně rozplétat. Mnoho těchto lidí místo radikálního řešení své těžké vnitřní situace potlačují tíživé sny a v nich krutou pravdu vlastní neschopnosti v alkoholickém opojení bujných večerů, v sexu, ve fyzickém přetěžování organismu (prací či sportem), v duševním vyčerpání z nekončících stresů při honbě za většími „zisky“, ve sledování stupidních televizních seriálů a v dalších činnostech, ve kterých je člověk extrovertem.

    Archetyp Persona tvoří spojenou nádobu s archetypem Individualita a vzájemně se výrazně ovlivňují. Každému člověku by mělo jít o to, aby archetyp Persona postupně ztrácel své přívěšky osobnosti a pomalu ustupoval archetypu Individualita. Chce-li někdo urychlit přechod od osobnosti ke skutečné individualitě a tedy přechod z archetypu Persona k archetypu Individualita, pak je nejlepším řešením jakékoliv zvnitřnění. Samozřejmě, že nahrazení archetypu Persona bude daleko bohatší, neboť kromě archetypu Individualita se k němu přidá ještě dalších 15 archetypů vnitřních kruhů nevědomí.


Rozšířenou verzi archetypů naleznete na stránce: https://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/index.html Plnou verzi archetypů získáte v knize Tajemství řádu nevědomí na stránce https://www.medo.cz/jaromir/obchod , podobně si můžete zakoupit i další dvě knihy zabývající se výklady snů a zkušenostmi duchovní cesty.