Snář sebepoznání

Král, královna

 • ve světě představují samostatné vykonavatele vůle národa a v nevědomí symbolizují vykonavatele vůle pro povýšení bytostných složek člověka (pudy v city a city v duchovnost), byť se to nižším složkám nelíbí a pomocí ega se brání povýšení stejně, jako běžný člověk neodevzdá sebe ve prospěch celku (národa, lidstva)
 • vidět chyby krále (královny): paradoxně snícího přivádějí do nebezpečí apoteózy*23, neboť rozum je podvědomě stavěn nad vůli ve prospěch nižších bytostných složek (více o tomto v archetypu Poklad)
 • být králem či královnou: přeceňování hodnot sebe samého – apoteóza (více o tomto nebezpečném fenoménu, který zastavuje plynulý vývoj člověka, v archetypu Poklad)
 • pohádka o králi či královně: symbolizuje rozvíjející se proces v nitru snícího, proces, jenž z mytologických základů člověka formuje budoucí celistvou individualitu; další podrobnosti viz pohádka
 • předávat důležitý dar králi či královně: velice významný zlom v životě člověka, neboť snící se v pokoře střetl s řídícím prvkem nevědomí, a tak se oprošťuje od lákadel hmotného světa, aby kráčel cestou citů k duchovním obzorům; při předávání darů králi jsou často přítomné děti či sourozenci snícího, což symbolizuje cestu sjednocování ženské (anima) a mužské složky (animus); více o sjednocování protikladů v archetypech Anima – Animus a Coniunctio
 • vidět dobrého krále (královnu) či jeho (její) kladné vlastnosti: vlastnosti spojené se snovým králem (královnou) přitahují pozornost snícího, aby se brzy staly skutečnými vlastnostmi snícího
 • jiného obsahu nabývá význam krále přímo ve spojení s královnou, protože v tomto případě se jedná o klasické psychologické symboly rozdělených citových složek anima – animus; teprve po jejich spojení, tak barvitě popisovaných alchymií, se zrodí duchovní dítě jako představitel nového stavu (více v archetypech Anima – Animus, Alchymista a Coniunctio)
 • v určité fázi duchovního vývoje mohou představovat i vyšší formy, když se královna stává tvůrčím principem a král prvkem, který tento princip oživuje
 • dvořané u králova dvora: významná pomoc na cestě k duchovnosti a při procesu sjednocování na citové rovině, ovšem s velkým nebezpečím pýchy a opětovného pádu na pudovou rovinu
 • meč v rukou krále: Boží vůle a Boží spravedlnost
 • korunovace: viz korunovace
 • král Ječmínek: viz Ječmínek
 • také viz královský, královská, královské