Snář sebepoznání

Dřevo

 • symbolizuje čistý přírodní princip, ale současně toleranci k pudové části svého já, včetně boje o holý život a boje o sexuální partnery
 • ebenové: oproti běžnému dřevu nabývá negativnějšího významu (viz barva – černá)
 • schovávat se ve dřevě, za dřevem: zcela běžný přístup člověka, který vše pudové má za normální a běžné
 • skládat, sbírat dřevo po lese: vzrůstající potence snícího bude brzy hledat vybití
 • vyřezávat: formování přírodního živočišného principu v sobě samém k obrazu, jehož podstatu vystihuje tvar a charakter vyřezávaného předmětu; ale pozor, vše dřevěné má vždy pudovou podstatu, která se ani přepracováním do sebekrásnějších děl nemůže vytratit; budování osobnosti snícího (více o budování osobnosti v archetypu Persona a Individualita)
 • tesařská práce se dřevem: viz tesař
 • štípat: likvidace či formování přírodního živočišného principu v sobě samém
 • řezat dřevo, zpracovávat na pile: zatímco ve smyslu „opracovávat“ obraz vyjadřuje likvidaci či formování přírodního živočišného principu v sobě samém, ve smyslu „opakovaných pohybů při řezání“ obraz symbolizuje pohlavní styk a ve smyslu „definitivního oddělení“ obraz představuje první vzájemný pohlavní styk mezi partnery a někdy i ztrátu panenství dívky
 • někdo hází dřevem či dřevěným předmětem po druhém: sexuální nabízení se útočníka tomu, jenž je cílem útoku (může se jednat i o personifikace snícího)
 • sám házet po někom: snící se nabízí jako sexuální objekt cíli svého útoku (může se jednat i o podvědomou touhu po partnerce či partnerovi)
 • dřevěné lyže: jednoznačně sexualita snícího, pokud mají lyže ještě díry, pak tento symbol zesilují; neurovnané sexuální vztahy mohou vést k možnostem navazování nových sexuálních vztahů, ale na druhou stranu i k narůstání problémů v citové rovině
 • dřevěné konstrukce: nepevné vztahy rodinného či erotického charakteru; k tomuto symbolu se často přidávají další sexuální symboly
 • skluzavka ze dřeva: jedna z častých cest do hlubších vrstev nevědomí
 • jakákoliv dřevěná překážka či ohrada: nemá moc ubránit snícího před pudovou složkou, neboť je přírodního charakteru, a tudíž součástí přírodních živlů, ke kterým pudy svou povahou také patří
 • dřevěný plot: protože je přírodního charakteru, je chabou obranou snícího před pudovou složkou, či opačně nedostatečnou překážkou pro snícího na cestě sebezdokonalení
 • dřevěné schody, schodiště: nepříliš pevné základy pro budoucí postup
 • dřevěné mosty, můstky, lávky: slouží v nevědomí k překonání určitých problémů, ale chůze či jízda po nich s sebou nese i značná rizika (negativní vlastnosti jako vztek, vznětlivost a nenávist přinášejí na dřevěný most zničující oheň, nezvládnuté emoce zase vodu, která dřevěný most znehodnotí či rovnou odnese)
 • dřevěné letadlo: myšlenky zabarvené pudovou podstatou (další podrobnosti viz letadlo)
 • dřevěný meč: jako falický symbol představuje vrozenou touhu po moci, ale i možnost ji naplnit, proto je dřevěný meč častou hračkou chlapců, kteří si již v raném věku osvojují panovačné jednání
 • ztracené, ukradené, zapomenuté, zahozené dřevěné předměty: postupné, leč velice pomalé opouštění pudové roviny
 • dřevěný dům, srub: přechodný stav, čas k nalezení vlastní skutečné individuality
 • ničení dřevěných budov či předmětů: likvidace podstaty toho pudového a zvířecího uvnitř člověka
 • topit dřevem, pálit, zapalovat dřevo: velice kladný symbol, neboť potvrzuje snahu snícího zlikvidovat právě tu část sebe samého, jež jej váže k živočišnosti přírody v touze dosáhnout plného prožitku na citové rovině; častá frekvence topení dřevem svědčí o kvalitní práci snícího na sobě samém
 • trouchnivění dřeva, hnijící dřevo: postupné přetváření pudové podstaty v nové formy; postupná likvidace příchylnosti k pudové části svého já
 • zapalovat hranici dřeva: opuštění starého myšlení
 • chodit po žhavém dřevě: pokud se snící nespálí, pak obraz symbolizuje velkou vnitřní vůli, pokud se spálí, pak je obraz důsledkem namyšlenosti nebo strachu a neschopnosti soustředění
 • dřevěné uhlí: částečně zpracovaná symbolická podstata dřeva vnitřním ohněm snícího (do nitra obráceným soustředěním)