Snář sebepoznání

Dar, dárek, darovat

 • dar představuje jedinečnou příležitost zbavovat se různých závislostí tak, že předmět, k němuž se váží určité vlastnosti, darujeme
 • dávající ruka: je požehnáním pro snícího, neboť se vzdává hmotných věcí a na uvolněné místo ve vědomí se mohou nasunout vnitřní zkušenosti citové a duchovní roviny; vrcholem dávajících rukou je dávání života
 • dar od dívky či mladíka: podle druhu dárku lze rozeznat, o jakou animu (anima) se jedná, a pak je třeba u pudové animy (anima) si dávat velký pozor, neboť dar bude vyžadovat protislužbu pudového charakteru
 • dar přijmout: věští do budoucnosti problémy a starosti, neboť se snící bude muset vyrovnávat s vlastnostmi, ke kterým se dar váže
 • pro vývoj snícího je velice dobré obdarovávat chudé a žebráky, protože ke schopnosti vzdávat se vlastností spojených s darovaným předmětem člověk nalézá ve své duši i tak potřebný rozměr soucitu
 • dary se často vztahují k různým přáním (i z dávné minulosti), neboť přání někoho obdarovat či být sám něčím obdarován vytvořilo napětí, které se bude muset jednou vybít splněním přání; je pro člověka obrovským štěstím, že se taková přání mohou vybíjet pomocí snů, neboť jinak by pro samá přání a nutnost je plnit nikdy nedošel k cíli
 • darovat přebytek (nadbytek): snící se tímto altruistickým aktem (altruismus*58) vzdaluje pudové rovině prožívání, aby nalezl citové a duchovní bohatství
 • dárek dítěti: podpora sjednocovacího procesu
 • darovat někomu knihu: obsah knihy symbolizuje právě to, čeho se snící v denním životě vzdává
 • být obdarován knihou: obsah symbolizuje právě to, čím bude v blízké době snící vtahován do světa dění; podobný obraz snícímu radí, které informace by měl získat pro vnější úspěch
 • předávat významný dar králi: velice významný zlom v životě člověka, neboť snící se v pokoře střetl s řídícím prvkem nevědomí, a tak se oprošťuje od lákadel hmotného světa, aby kráčel cestou citů k duchovním obzorům; při předávání darů králi jsou často přítomné děti či sourozenci snícího, což symbolizuje cestu sjednocování ženské (anima) a mužské složky (animus); více o sjednocování protikladů v archetypech Anima – Animus a Coniunctio
 • darovat život: názorná ukázka moci snícího nad nižšími složkami duše a navíc i schopnost odpuštění a soucitu
 • druhým darovat ovoce, čokoládu, boty, cigarety a podobně: většinou vzdání se některého z partnerských či sexuálních vztahů
 • darovat čokoládu citové animě (většinou sestře nebo ženě, s níž má snící „sourozenecký“ vztah): snaha o citové prožívání se nebude líbit pudové animě, což signalizuje brzké vzedmutí sexuality v těle
 • darovat chléb druhým: vzdávání se sebe samého, směřování k altruismu
 • darovat druhým paruku či příčesek: obraz umenšuje moc sexuality nad vědomím snícího
 • darovat někomu oblečení: pochlebování druhým lidem nebo touha navázat vztah mezi dárcem a obdarovaným, ovšem takový vztah nemá dlouhého trvání, neboť je postaven na obdivu jedné osobnosti k druhé
 • darovat vejce: tento obraz je velice pozitivní, neboť snící aktivně pomáhá svým vlastnostem a závislostem (v podobě obdarovaných personifikovaných osob), což je předpokladem nalezení nového bytostného stavu
 • darovat míč: na rozdíl od ztráty míče je darování velice pozitivním symbolem, neboť snící do procesu sjednocování zahrnuje i další personifikace vlastní duše a umožňuje zažívat sjednocovací proces i z jiných úhlů pohledu
 • darovat nádobu: snící se vzdává určitého sexuálního vztahu (někdy může jít jen o potenciální vztah)
 • dostat nádobu darem: ve snech mužů znamená jednoznačnou nabídku sexuálního vztahu, ve snech žen znamená možnost samostatné domácnosti nebo možnost založení rodiny
 • darovat krabici: snící se zbavuje obsahu krabice, o němž je podvědomě přesvědčen, že do jeho mysli nepatří; další podrobnosti viz krabice
 • darovat peníze: zisk
 • darovat polštář: představuje podvědomou snahu snícího vzdát se tíživého ega a najít skutečnou individualitu (více o vztahu osobnosti a individuality v archetypech Persona a Individualita)
 • darovat někomu rukavice nebo čepici: snící právě tomuto člověku poskytne ochranu
 • být vyzdvihován za věnování daru či podobnou činnost vidět: zjevná ironie ze strany nevědomí – příliš se zabýváte svou osobností; další podrobnosti viz sponzor
 • mít dar létání: jednoznačně symbolizuje byť jen chvilkovou ztrátu ega snícího (více v archetypu Řízená imaginace)
 • darovat sklo: pokud člověka, jemuž dar dáváme, známe, pak je právě on objektem, s nímž se snaží snící navázat citové vztahy; pokud je obdarovaná osoba neznámá, pak se snící těchto vztahů vzdává ve prospěch druhých lidí
 • sklenici: někdy je předzvěstí ukončení nějakého vztahu, někdy potvrzením alespoň chvilkového vyprázdnění mysli v denním vědomí
 • darovat reflektor: snící v někom ze svého okolí vzbudí hloubavého a zvídavého ducha
 • darovat lupu: snící někomu velice dobře poradí a umožní mu kvalitnější pohled na vnější předměty, osoby a vztahy; další podrobnosti viz lupa
 • darovat prsten cizímu člověku: snící se tímto aktem vzdává současného nebo případného partnerského vztahu
 • darovat popelník: obraz symbolizuje snahu zbavit se některé ze závislostí
 • dostat darem láhev s alkoholem či pivem: pokušení, často předzvěst erotických a sexuálně laděných obrazů
 • darovat někomu láhev alkoholu nebo piva: touha navázat s tímto člověkem bližší vztah (nejčastěji je takové jednání motivováno sexuálním chtěním)
 • darovat nebo dostat kytici: viz kytice
 • dostat králíky darem (zejména samce se samicí): možnost navázání partnerského vztahu
 • darovat králíky (zejména samce se samicí): vzdání se možného partnerského vztahu
 • darovat kachnu: snící se vzdává možnosti navázat nějaký partnerský vztah
 • darovat klíč (vzdávat se klíčů): vzdávání se některých sexuálních vztahů (i potenciálních)
 • darovat keramiku: pokud člověka, jemuž keramiku dáváme, známe, pak je právě on objektem, s nímž se snaží snící navázat citové vztahy; pokud je obdarovaná osoba neznámá, pak se snící těchto vztahů vzdává ve prospěch druhých lidí
 • almužnu: viz almužna
 • darovat baterku: tento symbol si stojí výše než předchozí (dávat znamení či ukazovat), neboť snící v někom ze svého okolí vzbudí hloubavého a zvídavého ducha
 • darovat brýle: snící někomu velice dobře poradí a umožní mu kvalitnější pohled na vnější předměty, osoby a vztahy
 • dostat darem brýle: stále větší díl poznání
 • darovat džbán: vzdání se citové náplně vlastní bytosti (v drtivé většině ve prospěch pudů a jen zcela výjimečně ve prospěch duchovního světa)
 • darovat jídlo druhým lidem a zůstat hladový: vzdávání se hmotných lákadel světa, vzdávání se potenciálních sexuálních vztahů ve prospěch druhých lidí
 • darovat jídlo dětem a zůstat hladový: snící se vzdává případných sexuálních vztahů ve prospěch citové roviny a ve prospěch sjednocování protikladů
 • darovat hodiny, hodinky: nesobecké vzdání se partnerského vztahu
 • darovaná hra: nastavuje zrcadlo duše
 • darovat hračku dítěti: tři kladné symboly v jednom obrazu jsou skutečným požehnáním do života
 • darovat hrnec: snící se vzdává určitého sexuálního vztahu (někdy může jít jen o potenciální vztah)
 • obdržet hrnec jako dar: pro muže – jednoznačná nabídka sexuálního vztahu, pro ženu – možnost samostatné domácnosti nebo možnost založení rodiny
 • darovat hůl: vzdání se určitého sexuálního vztahu
 • darovat jahody: vzdání se milostného vztahu
 • darovat jahody dítěti: vzdání se milostného vztahu ve prospěch sjednocení protikladů anima – animus (postup sjednocení protikladů popisují archetypy Anima – Animus a Coniunctio)
 • darovat někomu jablko nebo hrušku: vzdání se milostného vztahu