Snář sebepoznání

Žena

 • neznámá žena (častěji ve snech mužů): symbolizuje neznámou ženskou část mysli; v těchto snech je nanejvýš důležité odhalit rovinu, ke které personifikace snové ženy patří, neboť snící se podvědomě připravuje ke střetu s personifikovanými vlastnostmi nebo bytostnými složkami (pudová, citová či duchovní anima); více o tomto tématu v archetypu Anima Animus
 • zahalená tvář ženy: nepoznaná stránka vlastní psýché (mužům se ve snech často zjevuje neznámá ženská část mysli – anima – v podobě zahalené ženy a ženám se zjevuje neznámá mužská část mysli – animus – v podobě zahaleného muže)
 • váží muže: viz váha
 • žena a muž ve snaze o citové či sexuální sblížení: viz protiklady
 • se zuby na přirození: viz ozubený, ozubená, ozubené
 • vyznávající či provozující lesbickou lásku: viz homosexualita
 • žena s penisem (oboupohlavní bytost*95): je léčivým symbolem mužů pro přijetí vlastní utajené ženské stránky a žen pro přijetí vlastní utajené mužské stránky; další podrobnosti viz hermafrodit
 • ženské vlastnosti ve snech mužů či mužské vlastnosti ve snech žen: v podvědomí se stírají rozdíly mezi pohlavími, aby si snící uvědomil, že významnou součástí jeho vědomí jsou i vlastnosti druhého pohlaví; při nepochopení a nepřijetí druhé stránky já povstává nedorozumění a zklamání
 • s vousy: vousy patří egu a zdůrazňují sexualitu nositele vousů jak mužů, tak i žen
 • pudová anima nese tyto vlastnosti: opilá, žárlivá, s batohem či taškami, s předměty ve tvaru falu v ruce, na jízdním kole, sportující (mimo vodních sportů), sedící na lavičce, stranící se vody, propadající se tenkým ledem
 • žena, která si nasazuje klobouk muže: touží po pohlavním spojení právě s tímto mužem
 • padající do jámy (většinou ve snech mužů): představuje symbolický pád citové animy na pudovou rovinu, neboť z nitra povstala k životu podvědomá touha po souloži
 • chytající nebo napadající koloucha či jelena: pudová anima se snaží zničit vědomí duchovního stavu
 • proměna prostitutky v jinou ženu (nejčastěji sestru): potvrzení vzestupu na citovou rovinu, však i po mnoha výstupech častokrát přichází pád zpět na pudovou rovinu, zpět do společnosti lehké ženy
 • proměna muže v ženu či ženy v muže (vidět či prožít): není znehodnocením ženské části, jak naznačují výklady současné psychoanalýzy, ale je evidentní snahou nevědomí zrušit jakoukoliv připoutanost k jednomu z protikladů anima – animus; proměna obrazu muže v ženu či naopak odrazuje hledat celistvost ve spojení muže s ženou (více v archetypu Anima – Animus)
 • proměna kočky v ženu (kotěte v dítě): když se člověk snaží žít citový život, začne se kočka ve snech proměňovat v ženu (proměna zvířeckosti v pudovou animu), ze které musí snící pomocí vřelého citu odstranit pudovou podstatu; takováto proměna je jednou z nejčastějších proměn ve snech mužů směřujících k citovému životu
 • válečnice (Amazonka): v nevědomí představuje přesilu ženské části psýché (více o tomto v archetypu Anima – Animus a v archetypu Hrdina)
 • žena v kostele: představuje citovou rovinu, pokud se ovšem nezaobírá sexem či jinými znesvěcujícími praktikami (více o tomto v archetypu Anima – Animus)
 • koupající se žena: citová anima; pokud se koupe nahá a s mužem a do obrazu nevstoupí sexualita, pak se jedná o jednotící obraz citové roviny (citová anima s citovým animem); více o složitém sjednocování protikladů v archetypu Anima – Animus a v archetypu Coniunctio)
 • v jiném stavu: velice kladný snový symbol; sjednocování protikladů úspěšně pokračuje, brzy se zrodí nový citový (jen zcela výjimečně duchovní) rozměr života; další podrobnosti viz těhotenství
 • citová anima nese tyto vlastnosti: uctívající slušnost, indiferentně přistupující k sexu i nahotě, uznávající jen platonickou lásku, nelíbí se jí hrubost a sexuálně motivované narážky, romantická, bosá, zouvající se, uklízející v kostele či modlitebně, koupající dítě (pokud není jeho matkou), s mincemi či jinými kulatými a kruhovými předměty, dokáže létat, ale jen s duchovním animem v obrazech Řízené imaginace (viz archetyp Řízená imaginace), opouští starý zničený svět (například ve snech archetypu Témata zničení světa), obvykle pozemšťanka v obrazech archetypu UFO iniciační obřady, zpívající a provozující hudbu, koupající se a plavající, s balónky, dozorkyně, vychovatelka, učitelka (další příklady citové animy viz dívka)
 • snící muž dává mince ženě nebo snící žena dává mince mužovi: pokud se ve stejném snovém obraze objeví erotika a sex, pak je to symbol prodejné lásky a sexuálního chtění, pokud se takové obrazy ve snu neobjeví, pak mince patří hluboké citové úrovni a představují symbol mandaly, symbol jednoty a celistvosti; muž tak posiluje svoji citovou animu a žena svého citového anima, aby v budoucnosti mohlo dojít k sjednocení těchto protikladných složek lidské psýché
 • znásilněná dívka, žena: padlá citová anima; pokud je znásilněná pohlavně (zepředu), pak je to pád zaviněný mužskou pudovou složkou, pokud je znásilněná análně, pak je to pád zaviněný ženskou pudovou složkou; další podrobnosti viz znásilnění
 • při pokusu o znásilnění či při samotném znásilnění dojde k proměně postiženého muže v ženu či k proměně postižené ženy v muže: obraz je potvrzením překotného a nekontrolovaného vývoje mužské a ženské části psýché; podle role snícího lze pak odvodit, na který problém by se měl snící v následném období zaměřit; tento obraz není znehodnocením mužské části (v případě znásilněného muže) nebo ženské (v případě znásilněné ženy), jak naznačují výklady současné psychoanalýzy, ale je evidentní snahou nevědomí zrušit jakoukoliv připoutanost k jednomu z protikladů anima – animus; proměna obrazu ženy v muže či naopak odrazuje hledat celistvost ve spojení muže s ženou (více v archetypu Anima – Animus)
 • tlustá žena: nejčastěji se vztahuje k bohatství, touze po penězích a přepychu, ale v případě, že je nositelem tloušťky citová anima (popis citové animy v hesle dívka), pak se může jednat o podvědomou touhu po bohatství citu
 • bránící snícímu ve vstupu do lesa: je citová anima
 • žena, která luxuje či uklízí: většinou představuje citovou rovinu lidské duše a pomáhá snícímu odstraňovat morální nečistoty mytologicky zvané „Augiášův chlév“
 • hladová žena: v drtivé většině citová anima (častěji se obraz objevuje ve snech mužů)
 • se zavázanýma očima: symbolizuje citovou animu, protože se řídí srdcem, a tudíž k správnému rozhodnutí nepotřebuje smyslové oči
 • dlouhodobě se starající o zvířata: symbolizuje citovou animu
 • v květinářství: v drtivé většině citová anima, jež svou prací naplňuje vlastním vřelým citem životy druhých lidí
 • žena předává muži energii: zatímco v denním pudovém životě sexuální aktivity vysilují organismus muže a naopak tuto energii získává žena, tak na citové rovině je předávání energií opačné, tedy ženská citová složka překypující citem předává muži citovou energii, které se mu nedostává (více v archetypu Coniunctio)
 • osvobodit dívku, ženu (ve snech mužů): osvobození citové animy (jen výjimečně duchovní animy)
 • se džbánem: citová anima a obsah džbánu představuje souhrn citů, pokud je ve džbánu víno, pak symbolizuje směřování k duchovnosti
 • zrcadlo ukazuje snícího v opačném pohlaví (muž se vidí jako žena a žena se vidí jako muž): velice významný sen archetypu Anima – Animus; dokladuje snahu uvědomit si svoje pohlavní pohnutky, odhalit sebeklamy osobnosti a hlavně sebeklamy pohlavnosti na citové úrovni
 • letící bez technických prostředků: citová anima dokáže létat jen s duchovním animem; samostatně létat dokáže jen duchovní anima (viz archetyp Řízená imaginace)
 • snící žena zastává kromě role matky i roli otce: aktivní snaha snícího pochopit vzájemný vztah mužského a ženského prvku v rámci archetypu Otec – Matka (typický sen při prováděné asparšajóze*84)
 • rychlá či zázračná proměna dítěte v ženu: tak se rodí duchovní anima
 • duchovní animu nalezneme: v tunelu, v podzemí, v tajné místnosti, uvnitř kočáru, nebo může být mimozemskou ženou, nejčastěji v kosmických korábech nebo na jiných planetách (další příklady duchovní animy viz dívka)
 • žena, dívka i malá dívenka mezi záplavou květin: duchovní anima; takový obraz bývá vždy doplněn obrazy sjednocování (více o tomto v archetypu Anima – Animus a případně i v archetypu Coniunctio)
 • žena s mateřským aspektem ve spojení s podzemím: podsvětní Matka
 • žena s mateřským aspektem ve spojení se zemí: Matka, jež živí svět a všechny bytosti v něm
 • žena s mateřským aspektem ve spojení s nebem: nebeská Matka, jež řídí a udržuje svět
 • panovačná: zničující, destruktivní matka, jež pohlcuje, svírá, polyká, omezuje nepřirozenou láskou a oddaností; temný aspekt mateřské bohyně – Matky
 • žena či bohyně s nadpřirozenými schopnostmi: mimo lidský vzor existuje uvnitř psýché ještě božský vzor Matky, jež má čistě numinózní charakter a očividně patří do archetypu Numinózum; v křesťanství je takovou postavou Panna Marie, která se teprve pod tlakem věřících křesťanů stala mateřskou bohyní*85